ARS
관람요금
할인카드안내
제휴가맹점
 
 HOME   영화소개   현재상영작
   
 
         
 
 
  [GV] 이타미 준의 바다
  등 급 : 전체관람가
장르 : 다큐멘터리
   
 
   
 
 
  분노의 질주: 홉스&쇼
  등 급 : 12세이상
장르 : 액션
   
 
   
 
 
  엑시트
  등 급 : 12세이상
장르 : 액션,코미디
   
 
   
 
 
  우리집
  등 급 : 전체관람가
장르 : 가족,드라마
   
 
   
 
 
  광대들: 풍문조작단
  등 급 : 12세이상
장르 : 드라마
   
 
   
 
 
  기생충
  등 급 : 15세이상
장르 : 드라마
   
 
   
 
 
  김복동
  등 급 : 12세이상
장르 : 기타
   
 
   
 
 
  나랏말싸미
  등 급 : 전체관람가
장르 : 드라마
   
 
   
 
 
  나만 없어 고양이
  등 급 : 전체관람가
장르 : 드라마
   
 
   
 
 
  누구나 아는 비밀
  등 급 : 15세이상
장르 : 드라마
   
 
   
 
 
  데드 돈 다이
  등 급 : 15세이상
장르 : 코미디,기타
   
 
   
 
 
  라이온 킹
  등 급 : 전체관람가
장르 : 가족,드라마,어드벤처
   
 
   
 
 
  롱 샷
  등 급 : 15세이상
장르 : 코미디
   
 
   
 
 
  마담 프루스트의 비밀정원
  등 급 : 전체관람가
장르 : 드라마
   
 
   
 
 
  마리아 칼라스: 세기의 디바
  등 급 : 전체관람가
장르 : 다큐멘터리
   
 
   
 
 
  마이펫의 이중생활2
  등 급 : 전체관람가
장르 : 어드벤처,애니메이션,코미디
   
 
   
 
 
  미드소마
  등 급 : 18세이상
장르 : 공포
   
 
   
 
 
  변신
  등 급 : 15세이상
장르 : 공포,스릴러
   
 
   
 
 
  봉오동 전투
  등 급 : 15세이상
장르 : 드라마,액션
   
 
   
 
 
  사자
  등 급 : 15세이상
장르 : 공포,미스터리,액션,판타지
   
 
   
 
 
  쉘부르의 우산
  등 급 : 12세이상
장르 : 로맨스,뮤지컬
   
 
   
 
 
  스파이더맨: 파 프롬 홈
  등 급 : 12세이상
장르 : 액션,어드벤처,코미디,SF
   
 
   
 
 
  알라딘
  등 급 : 전체관람가
장르 : 가족,어드벤처,판타지
   
 
   
 
 
  암전
  등 급 : 15세이상
장르 : 공포,미스터리
   
 
   
 
 
  이타미 준의 바다
  등 급 : 전체관람가
장르 : 다큐멘터리
   
 
   
 
 
  주전장
  등 급 : 전체관람가
장르 : 다큐멘터리
   
 
   
 
 
  커런트 워
  등 급 : 전체관람가
장르 : 드라마
   
 
   
 
 
  호크니
  등 급 : 12세이상
장르 : 다큐멘터리,기타