ARS
관람요금
할인카드안내
제휴가맹점
 
 HOME   영화소개   현재상영작
   
 
         
 
 
  터미네이터: 다크 페이트
  등 급 : 15세이상
장르 : 액션,어드벤처,SF
   
 
   
 
 
  프란시스 하
  등 급 : 15세이상
장르 : 로맨스
   
 
   
 
 
  더 킹: 헨리 5세
  등 급 : 18세이상
장르 : 드라마
   
 
   
 
 
  아이리시맨
  등 급 : 18세이상
장르 : 드라마,범죄,스릴러
   
 
   
 
 
  [미니GV] 삽질
  등 급 : 12세이상
장르 : 다큐멘터리
   
 
   
 
 
  82년생 김지영
  등 급 : 12세이상
장르 : 드라마
   
 
   
 
 
  겨울왕국 2
  등 급 : 전체관람가
장르 : 애니메이션
   
 
   
 
 
  겨울왕국 2
  등 급 : 전체관람가
장르 : 애니메이션
   
 
   
 
 
  날씨의 아이
  등 급 : 15세이상
장르 : 애니메이션
   
 
   
 
 
  닥터 슬립
  등 급 : 15세이상
장르 : 스릴러
   
 
   
 
 
  모리스
  등 급 : 15세이상
장르 : 드라마,로맨스,멜로
   
 
   
 
 
  블랙머니
  등 급 : 12세이상
장르 : 드라마,범죄
   
 
   
 
 
  삽질
  등 급 : 12세이상
장르 : 다큐멘터리
   
 
   
 
 
  신의 한 수: 귀수편
  등 급 : 15세이상
장르 : 범죄,액션
   
 
   
 
 
  심판
  등 급 : 15세이상
장르 : 드라마,범죄
   
 
   
 
 
  아담스 패밀리
  등 급 : 전체관람가
장르 : 가족,애니메이션,코미디
   
 
   
 
 
  아담스 패밀리
  등 급 : 전체관람가
장르 : 가족,애니메이션,코미디
   
 
   
 
 
  어쩌다 룸메이트
  등 급 : 12세이상
장르 : 로맨스,코미디
   
 
   
 
 
  엔젤 해즈 폴른
  등 급 : 15세이상
장르 : 스릴러,액션
   
 
   
 
 
  왓 데이 해드
  등 급 : 12세이상
장르 : 가족,드라마
   
 
   
 
 
  위아영
  등 급 : 15세이상
장르 : 드라마,코미디
   
 
   
 
 
  윤희에게
  등 급 : 12세이상
장르 : 로맨스,멜로
   
 
   
 
 
  조커
  등 급 : 15세이상
장르 : 드라마,스릴러,액션
   
 
   
 
 
  좀비랜드: 더블 탭
  등 급 : 15세이상
장르 : 공포,액션,코미디
   
 
   
 
 
  캡티브 스테이트
  등 급 : 12세이상
장르 : 스릴러,SF
   
 
   
 
 
  타이페이 스토리
  등 급 : 15세이상
장르 : 드라마