ARS
관람요금
할인카드안내
제휴가맹점
 
 HOME   영화소개   현재상영작
   
 
         
 
 
  클로젯
  등 급 : 15세이상
장르 : 드라마,미스터리
   
 
   
 
 
  기생충
  등 급 : 15세이상
장르 : 드라마
   
 
   
 
 
  작가 미상
  등 급 : 18세이상
장르 : 드라마,스릴러
   
 
   
 
 
  [GV] 기도하는 남자
  등 급 : 15세이상
장르 : 드라마
   
 
   
 
 
  1917
  등 급 : 15세이상
장르 : 드라마,전쟁
   
 
   
 
 
  기도하는 남자
  등 급 : 15세이상
장르 : 드라마
   
 
   
 
 
  남산의 부장들
  등 급 : 15세이상
장르 : 드라마
   
 
   
 
 
  두 교황
  등 급 : 12세이상
장르 : 드라마
   
 
   
 
 
  문신을 한 신부님
  등 급 : 15세이상
장르 : 드라마
   
 
   
 
 
  버즈 오브 프레이
  등 급 : 15세이상
장르 : 액션,블록버스터
   
 
   
 
 
  사마에게
  등 급 : 15세이상
장르 : 다큐멘터리
   
 
   
 
 
  수퍼 소닉
  등 급 : 전체관람가
장르 : 가족,액션,애니메이션,코미디,판타지,SF
   
 
   
 
 
  작은 아씨들
  등 급 : 전체관람가
장르 : 드라마,로맨스
   
 
   
 
 
  정직한 후보
  등 급 : 12세이상
장르 : 코미디
   
 
   
 
 
  조조 래빗
  등 급 : 12세이상
장르 : 드라마,전쟁,코미디
   
 
   
 
 
  졸업
  등 급 : 15세이상
장르 : 드라마,로맨스
   
 
   
 
 
  지푸라기라도 잡고 싶은 짐승들
  등 급 : 18세이상
장르 : 범죄,스릴러
   
 
   
 
 
  집에 돌아오면, 언제나 아내가 죽은 척을 하고 있다
  등 급 : 12세이상
장르 :
   
 
   
 
 
  타오르는 여인의 초상
  등 급 : 15세이상
장르 : 드라마
   
 
   
 
 
  페인 앤 글로리
  등 급 : 18세이상
장르 : 드라마
   
 
   
 
 
  하이, 젝시
  등 급 : 15세이상
장르 : 코미디