ARS
관람요금
할인카드안내
제휴가맹점
 
 HOME   영화소개   현재상영작
   
 
         
 
 
  [씨네가든 가을시즌] 싱 스트리트
  등 급 : 15세이상
장르 : 드라마,로맨스,멜로
   
 
   
 
 
  가장 보통의 연애
  등 급 : 15세이상
장르 : 로맨스,멜로
   
 
   
 
 
  양자물리학
  등 급 : 15세이상
장르 : 범죄
   
 
   
 
 
  원스 어폰 어 타임... 인 할리우드
  등 급 : 18세이상
장르 : 드라마,코미디
   
 
   
 
 
  [씨네가든 가을시즌] 말할 수 없는 비밀
  등 급 : 12세이상
장르 : 드라마
   
 
   
 
 
  조커
  등 급 : 15세이상
장르 : 드라마,스릴러,액션
   
 
   
 
 
  100일 동안 100가지로 100퍼센트 행복찾기
  등 급 : 15세이상
장르 : 코미디
   
 
   
 
 
  나쁜 녀석들: 더 무비
  등 급 : 15세이상
장르 : 범죄,액션
   
 
   
 
 
  디어 마이 프렌드
  등 급 : 12세이상
장르 : 드라마
   
 
   
 
 
  메기
  등 급 : 15세이상
장르 : 미스터리,코미디
   
 
   
 
 
  미드 90
  등 급 : 18세이상
장르 : 드라마,코미디
   
 
   
 
 
  미드소마 감독판
  등 급 : 18세이상
장르 : 공포
   
 
   
 
 
  벌새
  등 급 : 15세이상
장르 : 드라마
   
 
   
 
 
  아이언 자이언트
  등 급 : 전체관람가
장르 : 가족,액션,애니메이션,SF
   
 
   
 
 
  애드 아스트라
  등 급 : 12세이상
장르 : 스릴러,SF
   
 
   
 
 
  여배우들의 티타임
  등 급 : 12세이상
장르 : 다큐멘터리
   
 
   
 
 
  예스터데이
  등 급 : 12세이상
장르 : 드라마
   
 
   
 
 
  장사리 : 잊혀진 영웅들
  등 급 : 12세이상
장르 : 전쟁
   
 
   
 
 
  정의심판
  등 급 : 15세이상
장르 :
   
 
   
 
 
  제미니 맨
  등 급 : 12세이상
장르 : 드라마,액션,SF
   
 
   
 
 
  죽거나 혹은 나쁘거나
  등 급 : 18세이상
장르 : 액션
   
 
   
 
 
  트루 시크릿
  등 급 : 18세이상
장르 : 드라마,로맨스,멜로
   
 
   
 
 
  판소리 복서
  등 급 : 12세이상
장르 : 드라마,코미디
   
 
   
 
 
  퍼펙트맨
  등 급 : 15세이상
장르 : 드라마,코미디