ARS
관람요금
할인카드안내
제휴가맹점
     
 
 HOME   영화소개   현재상영작   영화정보
 
 
 
[Again 1960 특별전] 새  
 
 
[Again 1960 특별전] 새
 
 
 
원 제 : Alfred Hitchcock''s The Birds
감 독 : 알프레드 히치콕
주 연 : 로드 테일러
각 본 :
촬 영 :
음 악 :
편 집 :
미 술 :
장 르 : 공포,스릴러
개 봉 : 1966년 07월 20일
등 급 : 12세이상관람가
시 간 : 120 분
제작/배급 :
제작국가 : 미국
제작년도 : 1963년
홈페이지 :
 
 
     

-